четвртак, 21. април 2016.

КД "Писци без адресе"КЊИЖЕВНО ДРУШТВОПИСЦИ БЕЗ АДРЕСЕ
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 01/16
17. март 2016. године
Б е о г р а д 

З А П И С Н И К


са седнице Управног одбора Књижевног друштваПисци без адресе“ одржане у четвртак 17.3.2016, са почетком у 12,00 часова на Правном факултету Универзитета у Београду.

Присутни: Иван Ивановић, Јовица Тркуља, Маринко Ивков Арсић, чланови Управног одбора и  Власта Младеновић, председник Надзорног одбора
Одсутни: Горан Вучковић
Након што је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање, председник Управног одбора Иван Ивановић отворио је седницу Управног одбора и предложио следећи


ДНЕВНИ РЕД:

1.      Анализа рада Књижевног друштваПисци без адресе у периоду од марта 2015. до марта 2016. године.  
2.      Покретање издавачке делатности.
3.      Разно

Чланови Управног одбора једногласно су усвојили предложени дневни ред те се прешло на расправу по појединим тачкама.

Ad. 1
Председник Скупштине КД „Писци без адресе“ обавестио је чланове Управног одбора да је Оснивачка скупштина КД „Писци без адресе“ одржана 12. марта 2015. године и да је на њој усвојен Статут Књижевног друштва и извршен избор органа Књижевног друштва. За чланове Управног одбора изабрани су: Иван Ивановић (председник), Јовица Тркуља, Маринко Ивков Арсић и  Горан Вучковић. За чланове Надзорног одбора изабрани су: Власта Младеновић (председник), Зоран Вучић и Бобан Милетић Бапси. За заступника Књижевног друштва одређен је Иван Ивановић.
На основу одлука Оснивачке скупштине припрељени су оснивачки акти Друштва и поднет захтев АПР 12.03.2015. године за регистрацију. Друштво је регистровано решењем Агенције за привредне регистре бр. __________. Одређено је да износ месечне чланарина Друштва буде 500 дин., односно 6.000 дин. годишње. Након тога, отворен је текући рачун Друштва код Банке Интеза у Београду.
Одмах по оснивању, Управни одбор је задужио Маринка Арсића Ивкова и Власту Младеновића да ураде интернет презентацију Књижевног друштва „Писци без адресе“ и да покрену блог-часопис Друштва „Адреса“.
Маринко Арсић Ивков и Власта Младеновић су обавестили Управни одбора да је од 1. септембра 2015. године на овом блогу-часопису објављено 33 прилога 14 аутора. Они су констатовали да блог-часопис Адреса добро и квалитетно функционише, да се прати и чита широм света, највише, осим у Србији, у Сједињеним Америчким Државама, Немачкој, Украјини, Пољској, Италији, Аустрији, као и суседним државама, па чак и у Мексику и Саудијској Арабији.
Након дискусије закључено је: (1) да се наставе активности на популарисању КД „Писци без адресе“, (2) да Друштво остане отворено за све који се не мире са актуелним стањем у српској књижевности, за све који осећају потребу да се побуне и устану у одбрану достојанства књижевности и слободе стваралаштва, као једне од најтемељнијих вредности сваког цивилизованог друштва; и (3) да се блог-часопис „Адреса“ што редовније ажурира и да се ради на анимирању нових сарадника.

Ad. 2

Будући да је Статутом КД „Писци без адресе“, између осталог, предвиђено издавање часописа, књига, зборника, тематских збирки и сл. донета је одлука да се покрене издавача делатност Друштва. У том смислу закључено је следеће:
(1)   Да се од прилога на блогу-часопису „Адреса“ припреми зборник, у који би првенствено ушли текстови који се на полемичан начин баве актуелним проблемима књижевног, културног и јавног живота живота у Србији и који својим критичким ставовима представљају позив на полемику.
(2)   Да се формира Библиотека Књижевног друштва „Писци без адресе“ под називом „Наша Адреса“.
-          За уредника библиотеке одређен је Јовица Тркуља.
-          Предложено је да се у овиру библиотеке у 2016. години објаве следеће књиге: 1. Иван Ивановић, Писац из Куршумлије, 2. Маринко Арсић Ивков, Приповетке, 3. Јовица Тркуља, Суђење за деликт мишљења, Власта Младеновић, Песме, 5.
-          Зборник текстова предложен у тачки (1), као и књиге других аутора, чланова Друштва, под истим условима и уколико их прихвате уредник и чланови Управног одбора.
-          Књиге би се прво објавиле у штампаном облику, а после годину дана и електронски на сајту Друштва. За штампање ових издања аутор треба да уложи (или обезбеди преко спонзора) износ потребан за припрему и штампање књиге, у тиражу који он сам одреди (оријентационо је предложен износ од 50.000 дин.). Уколико аутор не жели штампано издање, његов рукопис може бити објављен само у електронском издању, које ће бити постављено на сајту Друштва.
-          Задужују се Јовица Тркуља и Маринко Арсић Ивков да за следећи састанак Управног одбора предложе концепцију библиотеке, формат и дизајн књига које ће у њој бити објављиване.
-          Задужују се чланови Управног одбора да за наредну седницу прикупе понуде угледних штампара за објављивање поменутих књига у Библиотеци „Наша Адреса“.

Ad. 3

Будући да у оквиру ове тачке није било дискусије, закључено је да следећа седница Управног одбора буде одржана почетком априла 2016. године.

Седница Управног одбора закључена је у 13,30 часова.


            Записник водио                                                               Председник Управног одбора
_________________________                                                     _________________________
            Јовица Тркуља                                                                            Иван ИвановићКЊИЖЕВНО ДРУШТВОПИСЦИ БЕЗ АДРЕСЕ
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 01/18
6. април 2016. године
Б е о г р а дБИБЛИОТЕКА „НАША АДРЕСА“


1. - Библиотеку „Наша Адреса“ основала је група демократски настројених интелсектуалца окупљених у Књижевном друштву „Писци без адресе“ у Београду 2016. године. Циљ ове Библиотеке је да својим публикацијама допринесе демократизацији нашег политичког живота, да изрази дух и стварност свог времена. Она тежи да буде јавна трибина са које ће наши аутономни и критички оријентисани ствараоци упућивати јавности своја сазнања и ставове с циљем оздрављења нашег политичког живота, разумног и правичног решавања друштвених проблема.
У њој се објављују књижевни радови и публицистички текстови (репортаже, колумне, коментари, полемике, интервјуи) истакнутих интелектуалаца који надмашују дневнополитичку актуелност и представљају сведочанства  о личностима, процесима и догађајима.
Трагајући за људским судбинама знаменитих личности српске историје, за разлозима и природом њихове величине, ова Библиотека тежи да прикаже њихов индивидуални карактер, али и посебну везу њиховог дела са националном културом и светом. На тај начин Библиотека се бави не само појединим личностима, већ суштинским темама националне културе и савремене епохе.

2. - Издавачка делатност  Библиотеку „Наша Адреса“ остварује се је у оквиру издаваштва Књижевног друштва „Писци без адресе“, а на основу годишњег плана рада утврђеног од стране Управног одбора  Друштва. Годишњи планови  утврђују  се на основу предлога уредника, аутора и сарадника Правне библиотеке а који су усвојени од стране Управног одбора.
Уредник Библиотеке је проф. др Јовица Тркуља. Послове лектуре, коректуре, прелома и штампе обавила обављају спољни сарадници на основу понуда које прихвата Управни одбор.

3. - Књиге у овој Библиотеци имају препознатљив дизајн. Будући да се у њој објављују рукописи различити по обиму и садржини, треба размотири могућност да у оквиру ње постоји тзв. Велика едиција (Б формат, 16 х 24 цм) и Мала едиција (А формат, 14 х 20 цм). Књиге се по правилу штампају у брошрираном повезу, ћирилцом.

4. – Управни одбор Књижевног друштва „Писци без адресе“ је донео одлуку да се у 2016. години објаве следеће књиге:
-          Иван Ивановић, Писац из Куршумлије, 14 х 20 цм, ??? стр. брош. повез, ћирилица.

-          Маринко Арсић Ивков, Приповетке, 14 х 20 цм, ??? стр. брош. повез, ћирилица.
-          Јовица Тркуља, Суђење за деликт мишљења, 14 х 20 цм, ??? стр. брош. повез, ћирилица.
-          Власта Младеновић, Песме, 14 х 20 цм, ??? стр. брош. повез, ћирилица.
 „Адреса“, зборник прилаога са блога-часописа Друштва (уредници Маринко Арсић Ивков и Власта Младеновић), 16 х 24 цм, ??? стр. брош. повез, ћирилица.

Нема коментара:

Постави коментар